Artist Commons

 

Artist Commons se situe entre le cadre institutionnels et orientés vers le marché. Nous ouvrons des voies pour des alternatives à la politique de résidence et de subvention qui régit le secteur artistique actuel.

Les artistes dans les communs prennent en main leur propre pratique et l'organisation de leur travail, sur la base de la solidarité, de l'utilisation équitable et de l'investissement partagé.

En ce sens, l'œuvre artistique est développée dans un contexte plus large d'une compréhension de soi de ce que signifie être un artiste aujourd'hui dans un environnement économique mondial en mutation et quel modèle de production correspond à celui-ci.

 

Artist Commons plaatst zich tussen institutionele en marktgerichte kaders. We openen wegen voor alternatieven voor het residentie- en subsidiebeleid die de huidige artistieke sector besturen.

Kunstenaars in de commons nemen hun eigen praktijk en de organisatie van hun werk in eigen handen, gebaseerd op solidariteit, eerlijk gebruik en gedeelde investeringen.

In die zin wordt het artistieke werk ontwikkeld in de bredere context van een zelfbegrip van wat het betekent om vandaag kunstenaar te zijn in een veranderende mondiale economische omgeving, en welk productiemodel daarmee overeenstemt.